CAMPUS U

Det her er Campus U

Campus U er et alternativt undervisningstilbud for elever i 8. - 9. og 10. klasse, der af den ene eller anden grund har mistet tilknytningen til sin faste folkeskole.

Campus U er fleksibelt tilpasset forløb i forhold til både opstart på- og længde af forløbet, og kan have en varighed fra få uger op til 24 måneder. Det betyder, at Campus U står klar, når eleven har behovet.

I Campus U arbejder lærerne med udgangspunkt i anerkendelse og nærvær og på individuel læring og udvikling igennem relationer. Vi sætter tydelige mål for undervisningen og lærer eleven at sætte realistiske mål for sin fremtid og at arbejde for at nå dem.

Campus U tilbyder rammer og aktiviteter, som andre unge også færdes i.

Der kan tages individuelle elevhensyn i forhold til en fleksibel ugestruktur. Det kan omfatte reduceret skema i en kortere periode, del- eller heltidspraktik eller andre motiverende tiltag.

Gennem det faglige møde og den gode relation, trænes elevernes sociale evner i gruppen, og vi har fokus på, hvordan den enkelte kan – og skal bidrage til fællesskabet.

Den ugentlige undervisningstid er 20 lektioner. Der er mulighed for at tage afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Hvem kan blive elev på Campus U

Unge med følgende baggrund kan blive elever på Campus U

  • De er på 8.-, 9.- eller 10. klassetrin
  • De er i en livs- eller skolesituation, der gør, at de ikke kommer regelmæssigt i skole.
  • De har lyst til at lykkes med folkeskolens 9. eller 10. klasse afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Formålet med Campus U er, at fastholde den unge i læringsforløb, så den unge får selvværd og lyst til videre uddannelse. I trygge rammer og med udgangspunkt i den unges ressourcer udvikles færdigheder fagligt, socialt og personligt til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er kun distriktsskolelederne som i samarbejde med KUI og PPR kan indstille elever til Campus U.

Hverdagen på Campus U

Skemaet lægger op til rolige skoledage med plads til faglig fordybelse.
Undervisningen er enkel og overskueligt opbygget med fokus på dansk, engelsk og matematik. (Bevægelse er indarbejdet som en del daglige undervisning.)

Relevante emner inden for samfundsfag, historie og det naturvidenskabelige tages op i temaer i samtaletimer eller projektdage. 

ÅRSHJUL
På Campus U følger vi folkeskolens ferieplan. Ved opstarten i august har vi en introperiode, hvor eleverne lærer hinanden og skolen at kende. Hen over efteråret er der mulighed for at eleverne kan komme i brobygning på ungdomsuddannelserne, således at de kan blive afklaret i forhold til uddannelsesvalg.

Hen over hele året har eleverne mulighed for at komme i virksomhedspraktik, enten i et ugeforløb eller en fast ugedag over flere uger.

Målsætning

At fastholde eleven i undervisningen, så han/hun bliver i stand til at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøver og kvalificere og motivere ham/hende til videre uddannelse.

At eleven gennem forløbet får større følelse af selvværd.

At eleven enten udsluses til folkeskolens almenområde eller ungdomsuddannelse eller indgår i aktiviteter sammen med Campus10.

At være opmærksom på dem, der ikke kommer regelmæssigt i skole eller er kommet hjem fra efterskole i utide, og være en del af løsningen for dem.

At følge- og vejlede eleven i overgangen efter et Campus U forløb, for eksempel til folkeskolens almenområde eller en ungdomsuddannelse.

Praktisk info

Her kan du læse, hvad der er værd at vide om optagelse, transport og forsikringer og meget andet.

 

Campus U er IKKE et specialundervisningstilbud og derfor er der ikke særlige muligheder for buskørsel eller taxa. Elever der under almindelige omstændigheder er berettiget til tog/bustransport til skole, skal efter de samme retningslinjer transporteres til Campus U.

Transportberettigede børn tildeles i forbindelse med opstart på Campus U et buskort. Skolelederen bestiller buskortet.

Transportsituationen vil være en udfordring for mange af Campus U’s elever. Skolen samarbejder med forældrene og andre relevante samarbejdspartnere, herunder PPR og Familieafdelingen, omkring at få denne transport til at forløbe så godt som muligt.

 

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det elevens/husstandens egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle studieture eller aktiviteter:

Skulle eleven komme til skade ved en aktivitet, er denne dækket af det gule sygesikringskort i forhold til behandling og hospitalsophold. Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring.

Campus U har tilknyttet en fast KUI-vejleder. KUI-vejlederen vejleder de unge med deres skolevalg.

Skolelederen på elevens distriktsskole kan indstille en elev til vurdering af hvorvidt eleven er i målgruppen for Campus U.

Forud for den skriftlige indstilling, tager skolelederen kontakt til KUI-vejleder og PPR-psykolog, som drøfter en mulig indstilling. KUI, PPR og/eller Familieafdelingen vil ofte være involveret i processen frem mod opstart. 

Indstillingsskema udfyldes af distriktsskolen og KUI i samarbejde.
Indstillingsskemaet kan hentes her

Indstillingsskema sendes til daglig leder i Campus U Lotte Dahlgaard Andersen LDAH@Thisted.dk

Indstillingen vurderes herefter af:

  • Søren Ottosen
  • Lotte Dahlgaard Andersen
  • Tina Westergaard

Skolelederen modtager besked om eventuelt op hurtigtst muligt. Herefter afholdes et netværksmøde med alle relevante parter inden opstart (Skolelederen på distriktsskolen indkalder)

Under udarbejdelse

CAMPUS U

Kontaktinfo

Savner du yderligere oplysninger om tilbudet ?

Så kontakt:

leder af KUI

Lotte Dahlgaard Andersen

ldah@thisted.dk 

23350165

eller

leder af Ungdomsskolen

Søren Ottosen

sott@thisted.dk 

21557044.

 

Lotte Dahlgaard Andersen
S: Pædagogisk leder CAMPUS U - Afdelingsleder KUI - Viceleder CUK
Maria Frimann Jensen
S: Lærer
O: Campus U
Ingrid Thorsager
S: Lærer
O: Campus U
Maybrith Høegh Pedersen
S: Pædagog i Campus U
Anders Brolev
S: KUI Vejleder

SAGT AF EN UNG I CAMPUS U:

"Jeg har ikke prøvet at løse sådan en opgave før 

- Men vi kan sikkert løse den i fællesskab"