THISTED UNGDOMSSKOLE

Vi har et væld af tilbud fordelt over hele kommunen. Mød og genkend vores vores medarbejdere i klubber, skoler og fritidstilbud.

CUK - UNGDOMSSKOLEN

HELT PRAKTISK.

Ungdomsskolen er en "politisk ledet organisation". Det betyder helt praktisk, at der er mange "lag" i ledelsen. Ideen med sådan en ledelse handler om at Ungdomsskolen skal styres efter borgerne i Thisted Kommunes ønsker.

Ved at have forholdsvist klare regler og tydelige mål for vores Ungdomsskole forsøger personale, ledelse og bestyrelsen at lave den bedst mulige version af Ungdomsskolen i Thisted Kommune

UNGDOMSSKOLENS MÅL, VÆRDIER OG VISIONER

Ungdomsskolens opgave - i forhold til loven:

§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Thisted Ungdomsskoles opgave – vores mål, værdier og visioner

MÅLSÆTNINGER:

Thisted Ungdomsskole vil være en aktive spiller for det gode ungdomsliv i Thisted Kommune. Vi vil med engagement, samarbejde og ansvar tilbyde børn og unge nogle rammer, som andre gerne vil være en del af.

Ungdomsskolen vil tilbyde attraktive aktiviteter til unge fra 10 år til 18 år.

Vi vil være opsøgende og deltagende i mangfoldige aktiviteter og undervisningsprojekter hvor unge deltager.

Vi vil det gode samarbejde – uanset om vi samarbejder med børn, unge eller institutioner. Og vi arbejder altid målrettet på, at vores samarbejdspartnere får en god og spændende oplevelse, når de samarbejder med os.

VÆRDIER

Vi synes samarbejde er værdifuldt.

Derfor bestræber vi os på at etablere en både god og tryg kontakt og relation mellem unge og medarbejdere.

Vi synes engagement er værdifuldt.

Det er værdifuldt, at unge og medarbejdere gives medansvar og indflydelse – og engagerer sig i at forme rammer og aktiviteter i vores ungdomsskole.

Vi synes ansvar er værdifuldt.

Vi sætter ”ordentlighed og socialt ansvar højt, og arbejder for at skabe nogle rammer som alle både kan være i og udvikle sig i.

VISIONER

Thisted Ungdomsskole vil skabe ungdomsmiljøer, som kan tilbyde alle børn og unge - uanset traditioner, kultur og skolemæssige kompetencer, nogle aktiviteter der understøtter deres behov, forudsætninger og potentiale.

Vi vil skabe rammer, der gør det muligt for både vores unge, medarbejdere og samarbejdspartnere i fællesskab at skabe aktiviteter, som alle kan være glade for.

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med ungdomsskolens værdier som fælles afsæt for alle aktiviteter.

Rusmiddelpolitik Thisted Ungdomsskole

Med denne rusmiddelpolitik ønsker Thisted Ungdomsskole at være klare og tydelige i vores forventninger til de unge der bruger os. Rusmiddelpolitikken omfatter:

  • Alle rusmidler, dvs. alkohol, hash, narkotika og andre stemningsregulerende stoffer.

Tobak, snus, e-cigaretter og energidrik er ikke rusmidler, men stadigvæk forbudte i Thisted Ungdomsskole.

Thisted Ungdomsskole anser det for uacceptabelt, at:

  • de unge medbringer, indtager eller distribuerer nogen form for rusmidler på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.
  • de unges rusmiddel forbrug – influerer på deres deltagelse aktiviteter og i undervisningen. Dvs. at både beruselse og eftervirkninger heraf er uacceptable.
  • de unge medbringer, indtager eller distribuere tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik på skolen eller i undervisningen/klub og andre aktiviteter. Dette gælder også for lejrskoler, ekskursioner og studieture.

Konsekvenser ved at overtræde ovenstående retningslinjer:

At være påvirket af rusmidler når man deltager i undervisning/klub og aktiviteter, betragtes som en alvorlig overtrædelse af Thisted Ungdomsskoles retningslinjer. Unge som bryder med disse retningslinjer, vil blive bortvist af en klubleder og Ungdomsskolens leder vil herefter afgøre bortvisningsperiodens varighed. Ved efterfølgende gentagelse, udmeldes den unge fra undervisningen/aktiviteten. Forældre vil altid blive kontaktet af en klubleder eller Ungdomsskolens leder, når Thisted Ungdomsskole drager en konsekvens på baggrund af rusmidler).

Hvis den unge overtræder retningslinjerne for indtagelse af rusmidler i forbindelse med studietur og lejrskole, hjemsendes eleven for forældrenes regning, ved førstkommende lejlighed.

Hvis den unge vurderes at være; alvorlig syg, stærkt beruset eller lignende, så skal man ringe 112 og herefter kontakte klubleder og Ungdomsskolens leder.

Hvis der foregår distribution af rusmidler, så inddrages nærmeste leder(klubleder) og Ungdomsskolelederen kontaktes. Herefter vurderes det, om det er en politisag eller det blot er forældrene som skal inddrages.

Distribution af rusmidler vil altid medføre bortvisning i en kortere eller længere periode.

Stimulerende stoffer som tobak, snus, e-cigaretter eller energidrik håndteres på de fleste områder helt på linje med rusmidler. Det er uacceptabelt i forbindelse med vores aktiviteter, det er farligt og det skal sanktioneres.

Sanktionerne bør starte med anvisninger og tilrettevisninger. Konsekvens af at disse ikke efterleves, kan være at klublederen eller ungdomsskolens leder bortviser den unge fra Ungdomsskolens aktiviteter.

HUSK

Forældrekontakten – Samtalen med hjemmet er meget vigtigt. Vi kontakter forældrene fordi vi er bekymrede for barnets trivsel og gerne vil samarbejde med forældrene omkring en løsning.

Kontakten med Ungdomsskolens leder. Barnets generelle trivsel er altid et indsatsområde og vi vil i hver situation vurdere om hændelsen berettiger til en underretning.

Ungdomsskolen er en del af Institutionsfællesskabet CUK. For denne fællesinstitution er der nedsat en fælles bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af; interesseorganisationer, skoler, uddannelsesinstitutioner, politikere, forældre, elever og medarbejdere.

Bestyrelsen CUK

Ungdomsskolen ledes formelt af lederen af CUK  og afdelingslederen af Ungdomsskolen. Men fordi Ungdomsskolen dækker et stort geografisk område, så er noget af styringen delt ud på sekretariat,  koordinatorer og ledere fra CUK.

Ungdomsskolens ledelse